Wszystkie omawiane poniżej panele umieszczone są w górnej części programu, dzięki nim mamy szybki dostęp do wielu narzędzi i opcji. Jeżeli nie podoba nam się rozmieszczenie paneli - zawsze możemy je zmienić.

W celu całkowitego usunięcia danego panelu z paska głównego okna należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na puste miejsce i wybrać z menu odpowiednio, który panel jest dla nas zbędny. Tylko głównego panelu nie ma możliwości ukrycia. Wybierając opcję "Lock" nie mamy możliwości zmieniania pozycji paneli.

 

Interface programu Fl Studio zbudowany jest z kilku oddzielnych paneli. Poniżej postaram się dokładniej omówić każdy z nich.

Główny panel

Panel główny zawiera kilka przycisków pozwalających sprawować kontrolę nad programem. A są to przyciski minimalizacji, maksymalizacji, oraz zamykania programu. O tym, który jest który chyba, każdy wie ;-).

 1. Menu Bar - daje dostęp do głównego menu w Fl Studio.
 2. Hint Bar- wyświetla różne informacje w przypadku gdy kursor znajduje się np. nad danym suwakiem itd. Znajdziemy tam również informacje w % np. gołośność mojego songa po najechaniu na wynosi:
 3. Title Bar - okienko wyświetla nazwę otwartego projektu.
 4. Minimize - minimalizuje Fl Studio do paska.
 5. Maximize/Restore - maksymalizuje Fl Studio.
 6. Close ( Alt+F4) - zamyka FL Studio.
 7. Sync LED - dioda, która sygnalizuje wykorzystanie MIDI - wysyłanie komunikatów z np. klawiatury sterującej. Działa tylko wtedy, kiedy mamy włączoną opcję "Enable MIDI Output" w menu "options "(opcji).
 8. MIDI Activity LED - dioda, która miga wtedy, gdy FL Studio otrzymuje informacje MIDI np. ze sterownika MIDI.
 9. Main Volume - pozwala na sterowanie globalną głośnością w FL Studio.
 10. Main Pitch - pozwala na zmianę wysokości dzwięku w FL Studio.

Panel kontroli

Zawiera przyciski sterowania; play, stop oraz przycisk nagrywania. 1. Pattern/Song Mode ( L) - klikając na diodę przełączamy się pomiędzy trybem pracy z jednym (konkretnym patternem), a songiem (praca z całym utworem). W trybie pattern mode, mamy możliwość odsłuchania tylko tego, co jest na danym patternie, podczas gdy w trybie song mode mamy możliwość odsłuchania całej sekwencji, która widnieje w Playliście. Jeśli playlista jest pusta w trybie song mode, FL Studio odgrywał będzie aktualnie ustawiony pattern. Klikając prawym (kontekstowym) przyciekiem myszy na jedną bądź drugą diodę przechodzimy do okna Playtlisty i z powrotem.
 2. Play/Pause (Space) - w trybie record mode, następuje odgrywanie lub pauza songu.
 3. Stop (Space) - chyba nie wymaga tłumaczenia.
 4. Record (R) - pozwala na przełączenie się pomiędzy trybami nagrywaj/odtwarzaj.
 5. Tempo - panel zawierający informacje o tempie naszego songu
 • Song Tempo (bigger digits) - pokazuje tempo songu. Klikając na wyświetlacz kontekstowym klawiszem myszy uzyskujemy dostęp do następujących opcji;

Tap - pozwala na nabicie tempa. W tym celu po wybraniu z menu kontekstowego polecenia tap pokaże się okienko, w którym to należy za pomocą myszki klikać na obrazek z kranikiem. Nasze tempo uzależnione będzie od tego jak szybko będziemy klikać na kranik. Dostosowanie tempa nastąpi po ok. 10-16 kliknięciach. Klikając na przycisk OK. zatwierdzamy nową wartość tempa. 80bpm-160bpm - gotowe wartości tempa w postaci presetów. Twice Slower - powoduje odtwarzanie songu w tempie dwukrotnie niższym. Opcja ta nie powoduje zmiany tempa utworu (wartość tempa na wyświetlaczu 7 się nie zmieni). Takie ustawienie przydaje się wówczas, gdy musimy coś nagrać w mniejszym tempie. Po nagraniu trudniejszej frazy możemy powrócić do oryginalnego tempa odznaczając opisywaną opcję.

Tempo Fine Tune (mniejszy wyświetlacz) - ta część wyświetlacza pozwala nam na strojenie tempa naszego projektu z dokładnością do 1/1000 uderzeń na minutę. Opcja użyteczna wtedy kiedy np. pracujemy nad coverem danego utworu i zależy nam na jak najwierniejszym odtworzeniu tempa.
 • Pattern Selector- wyświetlacz pokazujący aktualny pattern (Wszystkich patternów do dyspozycji mamy 999).
 • Song Position Slider - pokazuje obecne położenie w utworze.

Pattern panel


 1. Quick Pad- przyciski pozwalające na szybki wybór jednego z pierwszych dziesięciu patternów.
 2. Pattern Selector + ("plus" z klawiatury numerycznej) pozwala na przejście do następnego patternu (do przodu); - ("minus" z klawiatury numerycznej) pozwala na przejście do poprzedniego patternu (do tyłu). Wyświetlacz (2) wskazuje aktualny pattern, na którym się znajdujemy.

Panel oscyloskopu 1. Oscilloscope - wyświetla fale dzwiękowe w postaci oscyloskopu. Klikając prawym myszy mamy możliwość ustawienia różnego widoku wyświetlania.
 2. Peak Meter - mierzy poziom sygnału wyjściowego. Jeśli jest za głośno (sygnał na wyjściu jest za wysoki) wskazania będą przybierać barwę czerwoną.
 3. Monitor Switch - włącza/wyłącza widok Peak meters i Oscyloskopu.

CPU Meter 1. CPU Meter - pokazuje, jak bardzo zużywany jest nasz procesor podczas pracy nad danym projektem. Klikając lewym przyciskiem myszy na (1) zwiększamy częstość odświerzania.
 2. CPU Meter % - pokazuje procentowe zużycie procesora.
 3. Polyphony - pokazuje jednorazową liczbę głosów zmiksowanych w tym samym czasie.
Kiedy używamy TS - 404, nie obserwujemy wskazań odnośnie. polifonii

Shortcut Panel


 1. Save Project As (Ctrl+Shift+S) - pozwala na zapisanie projektu w dowolnym miejscu na dysku pod dowolną nazwą.
 2. Open Project (Ctrl+O) - otwieranie projektu.
 3. Save Project (Ctrl+S) - zapisywanie projektu.
 4. Export to Wave File (Ctrl+R) - eksport projektu do pliku *.wav.
 5. Playlist (F5) - przełączenie się w tryb playlisty.
 6. Step Sequencer (F6) - przełączenie się w tryb okna step sequencera.
 7. Piano Roll (F7) - przełączenie się w tryb piano roll.
 8. Browser (F8) - pokazuje/ukrywa okno przeglądarki.
 9. Mixer Window (F9) - pokauje/ukrywa okno miksera.

Recording panel


Typing Keyboard to Piano ( Ctrl+T) - dzięki tej opcji możemy używać zwykłej klawiatury "qwerty" jak klawiatury MIDI, jednak wtedy tracimy dostęp do możliwości korzystania z niektórych skrótów klawiaturowych.
 1. Recording Countdown ( Ctrl+P) - bardzo użyteczna opcja odliczająca czas, (domyślnie ustawiony na 4 takty) po którym rozpocznie się proses właściwego nagrywania. Aby zmienić liczbę tyknięć kliknij kontekstowym na ikonę diody i dokonaj odpowiednich ustawień.
 2. Blend Recorded Notes ( Ctrl+B) - kiedy aktywne, mamy możliwość dogrania nut do już istniejących, w przeciwnym wypadku nagrywane nuty zastąpią te nagrane wcześniej.
 3. Loop Record / Overdub - Enable this option to loop the recorded pattern indefinitely until stop is hit. If a there is a time selection in the Piano Roll that selection will be looped instead. This feature allows you to "overdub" content on each loop (for ex. recording the score individually for a channel on each repetition). *
 4. Snap Selector - parametr domyślnie ustawiony na "none". W przypadku ustawienia "auto" ten dostosowuje się do ustawionego poziomu zoom.
 5. Metronome (Ctrl+M) - kiedy włączony, podczas odtwarzania czy nagrywania słychać dzwięk metronomu wybijającego rytm. Szczególnie użyteczny podczas nagrywania. Klikając prawym przyciskiem myszy na kontrolkę metronomu możemy wybrać dzwięk, jaki będzie odtwarzany podczas jego pracy.
 6. Start on Input ( Ctrl+I) - kiedy włączony, po wciśnięciu przycisku play na panelu transportu program Fl studio przechodzi w stan oczekiwania, a nagrywanie rozpoczyna się w momencie, kiedy na wyjściu pojawią się jakieś dane (np. wciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze sterującej).  
 7. Step Recording ( Ctrl+E) - włącza/wyłączna opcję nagrywania krokowego. 
 8. Auto Scroll - włącza opcję automatycznego skrolowania w step squencerze, playliście i piano roll, dzięki czamu time maker zawsze będzie widoczny na ekranie podczas odtwarzania.

Time panel

 1. Step/Beat switch (S/B) - przełączik, za pomocą którego decydujemy czy chcemy, aby czas wyświetlany był w formacie steps (kroki) (S) albo beats (bity) (B).
 2. Bar/Minute Mode switch - przełączik za pomocą którego decydujemy czy chcemy, aby czas wyświetlany był w formacie Bars:beats/Steps:ticks (kostka:uderzenia:kroki:tykanie metronomu) (B) albo formacie Minuta:Sekunda:Setna sekundy format (M).
 3. Time Display - wyświetla czas.

Autor: Pietia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela zabronione.